Resevillkor

Pampas Nordic Travel & Consultancy ställer garanti till Kammarkollegiet i enlighet med svensk lagstiftning (paketreselagen) vilket innebär att alla Era inbetalda pengar är skyddade fram till dess att resan är genomförd i sin helhet.
Pampas Travel tillämpar de Allmänna Resevillkor för sällskaps- och gruppresor som överenskommits mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. För mer information se Konsumentverkets hemsida eller kontakta Pampas Travel. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.

Särskilda villkor

1. Bokning
Bokning har skett då Pampas Travel bekräftat att bokning i och med att nödvändiga reservationer är gjorda. För att bekräfta sin bokning ska kunden betala sin resa i helhet 15-30 dagar innan avresa om inte annat datum meddelas eller anges på fakturan. (Avvikelser kan förekomma t.ex. vid köp av flygbiljetter, hotell under högsäsong eller speciella arrangemang.)

2. Slutbetalning
Slutbetalning ska ske 15-30 dagar innan avresa, om inte annat datum meddelas eller anges på fakturan. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska totalbeloppet för resan betalas inom 5 dagar. Individuella avvikelser kan förekomma.

3. Avbeställning
Avbeställning av resa ska ske skriftligen omedelbart då hinder för resa uppkommer. Sker avbeställningen 60-30 dagar innan avresa tas en kostnad på 10 % av resans pris ut (detta gäller ej flygbiljetter då flygbolaget särskilda regler tillämpas). Kostnaden på 10 % tas även ut för bokade aktiviteter, hotellnätter, transfer, etc. Sker avbeställningen 29-15 dagar innan avresa tas en kostnad ut på 30 % av resans pris (avvikelser kan förekomma gällande flygbiljetter samt vissa hotell), 15-8 dagar 50 % av resans pris (avvikelser kan förekomma gällande flygbiljetter samt vissa hotell) och 7-3 dagar 75 % av resans pris (avvikelser kan förekomma gällande flygbiljetter samt vissa hotell). Sker avbeställningen mindre än 2 dagar innan avresa sker ingen återbetalning.
Då resa påbörjats sker ingen återbetalning från Pampas Travel för delar av resan som inte utnyttjas. De priser som är baserade på gruppdeltagande återbetalas ej om resenären inte avser delta i denna aktivitet. Återbetalning sker inte till resenärer som inte avslutar sin resa, vilket skälet än är.
Observera att Pampas Travels avbeställningsregler ej gäller för flygbiljetter samt att avvikelser kan förkomma då t.ex. vissa hotell kan arbeta med andra avbeställningsregler än Pampas Travel (detta gäller ffa vid avbokningar kort innan avresa).
Avbeställning av språkkurs ska ske skriftligen omedelbart då hinder uppkommer. Vid avbeställning återbetalas inte anmälningsavgiften (350 SEK), i övrigt gäller ovanstående villkor.

4. Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Pampas Travel råder resenären att teckna en reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas om en situation uppstår och resenären blir tvungen att avbeställa resan.

5. Hälsa
För att delta i en resa med oss måste du ha allmänt god hälsa, detta gäller framför allt våra vandringsresor. Reseledaren har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan om denne anser att deltagarens hälsa inte matchar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalnings sker inte vid dylikt tillfälle. Resenären ansvarar själv för beslut om eventuell vaccinering, kontakta Er vaccinationscentral för information.

6. Förbehåll om ändring av priser och avtalsvillkor
Pampas Travel har rätt att höja resans pris om kostnadsökning skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar av skatter, tullar eller avgifter, samt vid ändringar av växelkurser. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning ska ske.

7. Ändring av färdplan och förseningar
På grund av resornas karaktär och är det omöjligt att förutse det exakta förloppet under en resa. Saker kan hända som Pampas Travel omöjligen kan kontrollera; flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar, vilket också kan påverka resplanen. Pampas Travel förbehåller sig rätten att företa ändringar i reseplanen, men gör alltid detta med resenärens bästa som mål. Återbetalning sker inte vid dylikt tillfälle.

8. Inställandet av en resa
Pampas Travel äger rätten att inställa en resa innan avgång på grund av för få deltagare, strejker, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. Pampas Travel återbetalar vid dylikt tillfälle all betalning till deltagarna. Pampas Travel ersätter dock inte utgifter relaterade till resan, såsom flygbiljetter, passkostnader eller utrustning.

9. Ansvarsbegränsning
Pampas Travel, dess ägare, agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, terrorism eller annat som Vi inte råder över.
Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Pampas Travel råder Er att teckna rese - och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren då Pampas Travel avsäger sig allt ansvar.

10. Miniantal
Minimum antal deltagare som krävs för resans genomförande. Pampas Travel äger rätten att inställa en resa innan avgång på grund av för få deltagare. Minimum antal deltagare anges för respektive resa.

11. Reklamation
Eventuella klagomål och/eller reklamationer på resor/delar av resor ska ha inkommit till Pampas Travel senast 30 dagar efter det att resan/aktiviteten har avslutats för att tas i beaktning. Pampas Travel förbehåller sig rätten att besluta om ev. kompensation eller återbetalning på resan/delar av resan.